yes1111: (Default)
[personal profile] yes1111Партія «Батьківщина» створила пізнавальний сайт, присвячений 30-річчю аварії на Чорнобильській АЕС.

Сайт http://www.chornobyl30.com/ має на меті нагадати про тих, хто постраждав від найбільшої за всю історію атомної енергетики аварії, жахливі наслідки якої відчуває на собі багато поколінь.

Інтернет-ресурс зроблений у вигляді тесту з дев’яти запитань, кожне з яких має по три варіанти відповідей.

 

Усі питання стосуються різних аспектів Чорнобильської катастрофи та змушують подивитися на найбільшу техногенну катастрофу в історії людства під іншим кутом зору.

Результатами тесту користувачі зможуть поділитися у соціальних мережах, таким чином привернути увагу до проблеми Чорнобиля все більшого кола людей.

Нагадаємо, аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року.

Близько 200 тисяч людей було евакуйовано із зони забруднення.

Радіоактивного ураження зазнали близько 600 тисяч осіб, насамперед ліквідатори катастрофи.

Остаточна кількість постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії невідома, адже наслідки катастрофи ми відчуваємо й досі.


 


Джерело:
Батьківщина
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

yes1111: (Default)
yes1111

September 2017

M T W T F S S
    123
456789 10
11 12 1314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags